Pozew rozwodowy w 5 krokach

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym miejscu, w którym mieszkają lub mieszkali małżonkowie. Wszystkie składające się na pozew dokumenty i załączniki muszą zostać złożone osobiście w biurze podawczym lub być wysłane listem poleconym. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości złożenia pozwu rozwodowego drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że pozew musi zostać przedłożony w dwóch podpisanych egzemplarzach – jeden jest przeznaczony dla sądu, drugi z kolei przesłany zostanie drugiej stronie sporu. 

 Czas trwania rozwodu 

Czas trwania rozwodu zależy przede wszystkim od tego, czy pozew dotyczy rozwodu za porozumieniem stron, czy zakłada orzekanie o winie jednego ze współmałżonków. 

 • Czas trwania rozwodu za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron, który nie zakłada orzekania o winie, z reguły przebiega znacznie szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie. Najczęściej do rozwiązania małżeństwa wystarcza w takim wypadku od jednej do dwóch rozpraw sądowych. 

 • Czas trwania rozwodu z orzekaniem o winie 

Rozwód z orzekaniem o winie trwa zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Na długość postępowania wpływ mają przede wszystkim żądania obu stron sporu, obszerność przedstawionego materiału dowodowego, ilość wezwanych świadków i długość składanych przez nich zeznań oraz ewentualne zeznania biegłych i specjalistów wezwanych przez sąd. 

 Koszty rozwodu 

Na koszty rozwodu składa się wiele różnorodnych opłat. Do podstawowych należą koszt złożenia pozwu rozwodowego w wysokości 600 złotych oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. Konieczne jest ponadto wniesienie opłaty za pozew dotyczący podziału majątku, która wnosi 300 złotych w wypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do metody podziału majątku, i około 1000 złotych, jeżeli między małżonkami nie zostało wypracowane porozumienie w tej sprawie. Podział majątku może zostać dokonany również na podstawie umowy notarialnej, wówczas jego koszt stanowi sumę taksy notarialnej, której wysokość zależy od wartości dzielonego majątku, oraz opłat związanych z wydaniem wypisów i odpisów. W sytuacji, gdy sprawa rozwodowa jest skomplikowana, może wystąpić konieczność pokrycia dodatkowych kosztów postępowania, takich jak:

 • koszt orzeczenia o eksmisji wynoszący około 200 złotych,
 • opłata za przyznanie alimentów wynosząca procent wysokości zasądzonych świadczeń, 
 • opłata za opinię biegłego sądowego w wysokości od 500 do 1000 złotych, 
 • koszt powrotu do poprzedniego nazwiska w wysokości 11 złotych, 
 • koszt mediacji wynoszący 150 złotych za pierwsze spotkanie oraz 100 złotych za każde kolejne, 
 • opłata za wywiad środowiskowy w wysokości około 80 złotych. 

 Jak napisać pozew? 

W celu wszczęcia postępowania rozwodowego konieczne jest złożenie starannie przygotowanego pozwu. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór pozwu rozwodowego, można jednak wymienić elementy, które powinny się w nim znaleźć w zależności od tego, czy rozwód przebiega za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie. Każdy pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy: 

 • oznaczenie sądu, 
 • imię, nazwisko, adres oraz PESEL małżonka wnoszącego o rozwód, 
 • imię, nazwisko, adres oraz PESEL małżonka otrzymującego pozew, 
 • oznaczenie wniosku, czyli wskazanie, czy rozwód przebiega za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie,
 • wykazanie rozkładu pożycia i uzasadnienie powodu wniesienia o rozwód, 
 • wskazanie sytuacji majątkowej oraz zarobkowej małżonków, 
 • podpis, 
 • załączniki – odpis skróconego aktu małżeństwa, odpis skróconych aktów urodzenia dzieci, potwierdzenie wniesienia opłat procesowych. 

W wypadku pozwu o rozwód za porozumieniem stron należy dodatkowo załączyć zgodę obu stron na rozwód bez orzekania o winie. Do pozwu o rozwód z orzekaniem o winie trzeba z kolei dołączyć:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem winy, 
 • informacje na temat prób polubownego rozwiązania sporu, 
 • wykaz dowodów stanowiących podstawę żądań powoda.  

W zależności od sytuacji, do pozwu rozwodowego należy ponadto dołączyć wnioski dotyczące alimentów na dzieci i małżonka, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi czy też wspólnego mieszkania. W wypadku, gdy małżonkom udało się wypracować porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, konieczne jest przedstawienie stosownego oświadczenia. 

 Pomoc prawna 

Decydując się na rozwód, należy skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez kancelarie doświadczone w prowadzeniu spraw rozwodowych. Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka z Wrocławia zajmuje się doradztwem w zakresie sporządzania pozwów rozwodowych i kompletowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia rozwodu z orzekaniem o winie, a także reprezentacją stron przed sądem. Kancelaria oferuje również pomoc prawną zdalnie, w celu zapewnienia Klientom ciągłego dostępu do profesjonalnego doradztwa z zakresu procedur rozwodowych.